voorwoord jaarverslag 2015

In dit bestuursverslag laten wij zoals te doen gebruikelijk de belangrijkste ontwikkelingen uit het verslagjaar de revue passeren.
Evenals het jaar daarvoor, heeft 2015 in het teken gestaan van verdergaande onderwijskundige verbeteringen en het gezond maken van de financiële huishouding van de Stichting Joodse Scholengemeenschap JBO. Vanwege de bijzondere plaats die onze scholen innemen in de samenleving, blijven specifieke uitdagingen aanwezig. Het bestuur, de schoolleiders maar zeker ook het team van docenten weet deze uitdaging met succes het hoofd te bieden, En alhoewel de verantwoordelijkheid voor al deze zaken bij het bestuur rust, blijft de organisatie een kwestie van teamwork, die wij gelukkig in hoge mate ervaren.

In algemene zin is de financiële huishouding in 2015 sterk verbeterd. Er is sprake van een gunstigere cashflow dan in voorgaande jaren, waardoor er weer een positief saldo op de lopende rekeningen kon ontstaan. Natuurlijk is er nog steeds sprake van een negatief eigen vermogen en van de (achtergestelde) leningen op de balans. Er staan ook grote uitgaven voor de boeg, ondermeer als gevolg van achterstallig onderhoud van de gebouwen. De voortzetting van het beleid van verbeteringen aan het onderwijs (bijv. door het splitsten van klassen) zal de komende jaren nog nodige financiële inspanningen vragen. Maar wij zijn zeker op de goede weg.

Er heeft met het Bureau Marorgelden een serie gesprekken plaatsgevonden over de continuïteit en de financiële zekerheid van de scholen op de langere termijn. Het door het bestuur ontwikkelde toekomstbeeld met het daarbij horende financiële scenario mag op het vertrouwen rekenen dat nodig is om de ondersteuning van diverse projecten zeker te stellen.

Ter aanvulling op de inkomstenstroom van onze gewaardeerde subsidiegevers, heeft het bestuur het initiatief ontplooid tot het in leven roepen van de ‘Club van 100’, een groep van particulieren die zich committeren om voor de periode van drie jaar vrijwillig een bedrag van € 1.000 bij te dragen ter financiering van incidentele en exceptionele kosten en/of investeringen die niet uit de lopende begroting kunnen worden betaald. Tot nu toe hebben circa 50 personen zich aangesloten. Onze dankbaarheid voor de buitengewone wijze waarop zij bereid zijn hun liefde voor het Joods bijzonder onderwijs uit te drukken, is groot.

Op Rosj Pina is een belangrijke verbetering ingezet bij het opvangen van nieuwe leerlingen die met een taalachterstand op school komen. Voor deze groep (zij-)instromers is een ‘nieuwkomersklas’ ingevoerd. De kans op behoud van deze leerlingen – die anders naar een andere school zouden moeten – voor Rosj Pina is daarmee sterk toegenomen. 

Een belangrijke ontwikkeling die onze aandacht vraagt zijn zowel de aantal aanmeldingen op Rosj Pina alsook de afnemende doorstroom van leerlingen vanuit Rosj Pina naar Maimonides. Daarnaast is de belangrijke aanvoerlijn JKC Simcha > Rosj Pina de afgelopen jaren onder druk komen te staan nadat het aantal kinderen op JKC Simcha de afgelopen jaren is teruggelopen mede door de steeds lagere overheidssubsidie voor crèches. Onderzoek naar deze en andere oorzaken zal moeten uitwijzen welke aanpak nodig is om het tij te keren. De eerste resultaten wijzen in elk geval uit dat de groeiende terreurdreiging zeker een belangrijke rol speelt; steeds minder ouders durven hun kinderen in een omgeving van ‘verhoogd risico’ achter te laten. Ook blijken er steeds meer ouders in het nadeel van het Maimonides te kiezen als zij voor de keuze staan van identiteitsversterkend onderwijs of extra aandacht voor sport en culturele activiteiten, zoals dit op andere middelbare scholen steeds meer gebeurt. Zodra nadere onderzoeksresultaten binnen zijn, zullen wij aan de slag gaan met het werken aan een gediversifieerde mix van activiteiten die het aanbod op Maimonides interessanter maken.

Op Rosj Pina is sterk geïnvesteerd in het compleet herschrijven van de leerlijn Jahadoet en Ivriet waarvan de vruchten nu zichtbaar worden. Het identiteitsversterkende onderwijs op Rosj Pina was over de jaren verouderd geraakt en gaf niet meer de gewenste resultaten. Zo resulteerde het Tal Am ‘Ivriet b’Ivriet’ programma niet de beoogde niveauverbetering en leidde vanwege de taalbarrière zelfs tot een daling van de Joodse kennis. Voor het eerst is er nu een met CITO vergelijkbare eindtoets ontwikkeld om het rendement van zes jaar Joods identiteitsonderwijs te testen. Ingrijpende roosteraanpassingen hebben ertoe geleid dat dit rendement – overigens van zowel JI als van het profane onderwijs – sterk is verbeterd en er zichtbaar meer rust in de school is als gevolg van o.a. minder lokaalwisselingen en onderwijs in blokken.
Vergelijkbare verbeteringen in het identiteitsonderwijs zijn op het Maimonides in gang gezet met de invoering van het vak Joodse Identiteit voor de brugklas, waarbij niet langer alleen in religieuze zin, maar ook in politiek en cultureel opzicht zelfontplooiing wordt gestimuleerd. Dit programma zal komend jaar verder worden uitgerold over de andere klassen.

Er is een intensievere samenwerking tot stand gekomen met ORT, werelds grootste organisatie op het gebied van Joods (beroeps)onderwijs. Dankzij de in het verslagjaar toegezegde steun, zal dit jaar de lang gekoesterde wens van draadloos internet (wifi) op beide scholen worden gerealiseerd. Dit zal een belangrijke bijdrage leveren aan de noodzakelijke ICT-ondersteuning binnen het onderwijs.

Als bestuur zijn wij trots op de positiviteit waarvan op onze scholen sprake is. Dit heeft in 2015 bijgedragen aan de goede sfeer die nodig is om aantrekkelijk te blijven voor onze leerlingen en voor hun ouders. De positieve keuze voor onze scholen is een zaak waarvoor wij ons elke dag weer moeten inspannen. Voor de grote inzet van alle medewerkers en vrijwilligers die zich daarvoor samen met het bestuur dag in, dag uit inspannen, zijn wij erg dankbaar.

Aboed Shabi, voorzitter