Waartoe dient de ouderbijdrage?

Als kleine en bijzondere school hebben wij meer uitdagingen dan reguliere scholen. De kleine schaal, het open-deur beleid voor alle Joodse leerlingen (met daardoor een complexere zorgstructuur dan normaal), identiteitsversterkend onderwijs en beveiliging, zorgen voor een kostenplaatje dat offers vraagt van ouders die voor onze scholen kiezen.

De ouderbijdrage voor het schooljaar 2016-2017 bedraagt voor leerlingen op Rosj Pina € 1.150 en voor leerlingen op het Maimonides € 1.200 per jaar.

De ouderbijdrage is een aanzienlijk bedrag dat door velen niet in één keer kan worden neergeteld, zeker niet als er meerdere kinderen op school zitten. Wij maken daarom – indien nodig - gespreide betaling mogelijk via een automatische incasso. Hiervoor kunt u het machtigingsformulier dat met de factuur wordt meegestuurd invullen en opsturen. 

Het spreekt vanzelf dat wij met diegenen die niet in staat zijn de ouderbijdrage te betalen, tot andere afspraken willen proberen te komen. Zij dienen dan wel binnen twee weken na ontvangst van de factuur een  aanvraagformulier voor vermindering  in te vullen, en op te sturen aan: 

Stichting JBO, T.a.v. Mw. S.Haller
Postbus 87058, 1080 JB Amsterdam 

Deze aanvragen worden strikt vertrouwelijk behandeld.

Inwoners van Amsterdam kunnen daarnaast een beroep te doen op de regeling Scholierenvergoeding van de Dienst Werk en Inkomen van de Gemeente Amsterdam.

Inwoners van Amstelveen kunnen een beroep te doen op de regeling Bijzondere Bijstand van de Gemeente Amstelveen.