Leerlingenzorg

De mentor of tutor

De mentor is dé centrale figuur voor de leerlingen en de ouders. Iedere klas heeft een eigen mentor. De mentor voert geregeld gesprekken met de klas over bijvoorbeeld de klassendynamiek. Hij spreekt uiteraard ook met individuele leerlingen, waarbij onder meer aandacht besteed wordt aan het sociale functioneren, de behaalde resultaten en het algehele welbevinden van de leerlingen. De mentor houdt de gehele voortgang van de leerlingen in de gaten via deze gesprekken en via Magister. De mentor onderhoud daarnaast intensief contact met de ouders. Ook kunnen de ouders altijd zelf contact opnemen met de mentor.

In klas 1 wordt vanaf schooljaar 2018-2019 gewerkt met een tutor in plaats van een mentor. De tutor heeft dezelfde taken als de mentor maar begeleidt een kleiner aantal leerlingen (8-10). Op deze manier is er nog meer aandacht voor de individuele leerling en het contact met ouders. Daarnaast zet de tutor meer in op het aanleren van studievaardigheden en het maken van de juiste schoolkeuzes.

De afdelingsleiders  

Onze school heeft twee afdelingsleiders. Mevrouw Zira Roosendaal is de afdelingsleider van de brugklas en de MAVO klassen, mevrouw Susanne Lippert is de afdelingsleider van de HAVO/VWO klassen. 


De zorgcoördinator

Eddy de Bruin is de zorgcoördinator van het Maimonides. Hij coördineert de interne leerlingbegeleiding en draagt zorg voor de communicatie met ouders en betrokken externe instanties voor de leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. 

De zorgcoördinator is tevens de voorzitter van het Zorg- en adviesteam (ZAT). In het ZAT werken school en hulpverleners samen. Het ZAT komt 8x per jaar samen. Bespreking in het ZAT gebeurt altijd in overleg met en pas ná goedkeuring van ouders en leerling. In het ZAT wordt besproken hoe de extra zorg die sommige leerlingen (al dan niet op school) nodig hebben het beste kan worden vormgegeven. In dit ZAT zitten naast de zorgcoördinator, de orthopedagoog van de school (Astrid Boon) en de afdelingsleiders tevens de volgende partijen:

 

-      Schoolarts en GGD-verpleegkundige:

Els Goorhuis is de schoolarts die vanuit de GGD is verbonden aan het Maimonides. Indien een leerling veelvuldig ziek is, kan zij leerlingen oproepen en school en/of ouders adviseren. Anne Oulad Si Ali is de jeugdverpleegkundige die vanuit de GGD jaarlijks in klas 2 en 4 gezondheidsonderzoek uitvoert en individuele gesprekken met de leerlingen kan houden. Ook sluit zij af en toe aan bij het ZAT.

-      Leerplichtambtenaar (LPA):

De meeste leerlingen op het Maimonides wonen in Amsterdam of Amstelveen. Om deze reden werkt de school nauw samen met de leerplichtambtenaren van deze gemeenten, zo ook in het ZAT. De leerplichtambtenaar voor de leerlingen woonachtig in Amsterdam is Donna Haklander en voor leerling uit Amstelveen is dat Adrie Jansen. De leerplichtambtenaar houdt circa 4 maal per jaar een preventief spreekuur op het Maimonides voor leerlingen die veel lessen hebben gemist. Als leerlingen wettelijk teveel ongeoorloofd verzuim hebben (d.w.z. meer dan 16 uur in 4 weken) dan volgt een uitnodiging op het stadsdeelkantoor.

-      Ouder- en Kindteam (OKT)

Aan iedere school in Amsterdam is een ouder- en kindadviseur verbonden. Op het Maimonides is dat Lietje Boswijk.  Zij kan ouders adviseren bij opvoedvragen of leerlingen ondersteunen indien zij vragen hebben over zaken die met thuis of met situaties daarbuiten te maken hebben. 

-      Begeleider Passend Onderwijs (BPO)

Mevrouw Bettina Gelsing (stichting Altra) is de begeleider passend onderwijs op het Maimonides. Mw. Gelsing observeert vaak in de lessen om het onderwijsproces goed te kunnen monitoren. Zij kan docenten coachen in de omgang met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Daarnaast kan zij docenten versterken in hun handelen. Leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte kunnen door  mw. Gelsing individueel ondersteund worden door middel van gesprekken en coachings-trajecten. De ondersteuningsbehoeften kunnen liggen op sociaal-emotioneel vlak, wanneer sprake is van minder gewenst gedrag of in het geval van medisch/fysieke problemen.


Ouders kunnen zelf ook contact opnemen met enkele hulpverleners die zijn betrokken bij de school. Met vragen over de gezondheid of ontwikkeling van jongeren kunnen zij contact leggen met de jeugdverpleegkundige via aouladsiali@ggd.amsterdam.nl. De Ouder- en Kindteams (OKT) kunnen ondersteunen bij (opvoed-)vragen. Hierover is meer te lezen op www.oktamsterdam.nl. Lietje Boswijk (OKT Buitenveldert en Amsterdam Zuid) is ook rechtstreeks te benaderen op 0643543621 of via l.boswijk@oktamsterdam.nl. Uiteraard kunnen ouders en leerlingen met zorg-gerelateerde vragen ook altijd de zorgcoordinator van het Maimonides benaderen via edebruin@jsgmaimonides.nl.


Tot slot: het welbevinden en de veiligheid van de leerlingen staan op het Maimonides centraal. Op het moment dat er zaken zijn die deze de veiligheid van bedreigen wordt dit gedeeld met de wijkagent en/of het joods politienetwerk (contactpersonen: C. Schoonderwaldt/Marcel de Weerd).