Leerlingenzorg

Leerlingenzorg

De vakdocenten

Naast kennisoverdracht besteedt de docent ook aandacht aan studie- en sociale vaardigheden. Als uit observaties en/of gesprekken met een leerling blijkt dat een leerling niet optimaal functioneert, wordt dit besproken met de mentor van deze leerling en bekeken welke stappen ondernomen kunnen worden.

De mentor

De mentor is de centrale figuur voor de leerlingen en de ouders. Iedere klas heeft een eigen mentor. In de brugklas hebben de leerlingen één studie/mentoruur per week. Naast studievaardigheden voert de mentor ook gesprekken met de klas of met individuele leerlingen, waarbij onder meer aandacht besteed wordt aan sociale vaardigheden en het welbevinden van de leerlingen. 
De mentor houdt de studievorderingen van de leerlingen in de gaten. De mentor heeft een aantal keren per jaar contact met de ouders. Ook de ouders kunnen contact opnemen met de mentor, indien zij zich zorgen maken over hun kind, vragen hebben of andere zaken die te maken hebben met het functioneren van hun kind. 

De afdelingsleiders  

Onze school heeft twee afdelingsleiders. Mevrouw Martje Hoekmeijer is de afdelingsleider van de brugklas en de MAVO klassen, mevrouw Susanne Lippert is de afdelingsleider van de HV klassen. 

De zorgcoördinator

Dit is mevrouw Ted Janssen. Zij coördineert de leerlingbegeleiding intern en draagt zorg voor de communicatie met externe instanties. Tevens is de zorgcoördinator de voorzitter van het Zorg- en adviesteam (ZAT).    

Interne vertrouwenspersonen

Mevrouw Yael Moshe en de heer Willem Smidt zijn de interne vertrouwenspersonen. Leerlingen kunnen bij hen terecht voor klachtenbegeleiding richting externe vertrouwenspersonen. Klachten op het gebied van seksuele intimidatie worden in eerste instantie door de interne vertrouwenspersoon behandeld. Voor verdere informatie zie de klachtenregeling. 

Steunlessen:

In het begin van de brugklas worden de eerste CITO-volgtoetsen afgenomen voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde/rekenen. Leerlingen die hier onder hun niveau scoren komen in aanmerking voor een begeleidingsuur gericht op het weg werken van achterstanden. De ouders worden via de mentor hiervan op de hoogte gesteld.

Docenten anderstalige (NT2) leerlingen

Deze leerlingen krijgen in hun eerste leerjaar een aantal uren Nederlands per week van een NT2-docent. De leerlingen worden voorlopig geplaatst in een klas, waarmee zij een aantal niet-taalgevoelige vakken volgen en vakken waarbij het Nederlands niet overheerst. Nog gedurende dat eerste jaar volgen deze kinderen  steeds meer vakken. Ook in de jaren hierop volgend, worden deze anderstalige leerlingen afhankelijk van hun ontwikkeling in het Nederlands begeleid bij zowel Nederlands als bij andere "talige" vakken.

Orthopedagoge

Mevr. Astrid Boon is onze orthopedagoge en maakt als zodanig deel uit van het Zorg- en adviesteam (ZAT). In het begin van het schooljaar spreekt zij met nieuwe leerlingen die afkomstig zijn van een andere school voor Voortgezet Onderwijs. Na schooltijd geeft zij op school een namiddag per week steun aan leerlingen met problemen op het gebied van studie, inzet en planning. Dit laatste gebeurt in groepsverband en indien nodig neemt zij een leerling even apart. 

Huiskamerklas (HKK) 

De HKK is bedoeld voor leerlingen die moeite hebben structuur aan te brengen in hun schoolwerk, bijvoorbeeld door AD(H)D, of diagnose in ASS. Ook leerlingen die door de thuissituatie dusdanig belemmerd worden in het structureren of maken van hun huiswerk zijn welkom. Wanneer er sprake is van faalangst, kan er in de huiskamerklas ondersteuning gegeven worden aan de hand van tips bij het maken van huiswerk of in de voorbereiding voor een toets.

Aanmelding gaat via de mentor en vervolgens de zorgcoördinator. Docenten kunnen altijd overleggen met de mentor of een leerling mogelijk baat heeft bij de huiskamerklas.

De zorgcoördinator heeft vervolgens met leerling en eventueel ouders een intakegesprek.

De leerling moet voldoen aan de volgende eisen:

  • De leerling loopt vast met zijn schoolwerk Het probleem zit in de planning/structureren schoolwerk, faalangstkenmerken, sociaal-emotionele problematiek, gedragsproblematiek of onvoldoende steun/mogelijkheden thuissituatie.
  • De leerling is gemotiveerd om dit probleem op te lossen
  • Ouder(s) is/zijn op de hoogte van de aanmelding en zullen de leerling ondersteunen.
  • Afspraken met de huiskamerklas kunnen niet afgezegd worden.

Werkwijze:

De HKK vindt plaats op dinsdag- en donderdagmiddag aansluitend op het lesrooster van de leerling. De leerling kan aangemeld worden voor 1 of 2x per week afhankelijk van de hulpvraag. Na 8 weken wordt de deelname geëvalueerd en vastgesteld of de begeleiding in de huidige vorm door moet gaan of aangepast moet worden.

Begeleiding:

In de HKK worden de leerlingen begeleid door de begeleider passend onderwijs, orthopedagoge en een huiswerkbegeleider, die ook o.a. faalangsttrainingen kan geven.

Begeleider passend onderwijs

Mevrouw Liesbeth Riemens is de begeleider passend onderwijs op Maimonides. Leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte kunnen door  haar individueel ondersteund worden, door middel van gesprekken of coachings-trajecten. De ondersteuningsbehoefte kan liggen op het vlak van sociaal emotionele problemen, psychische problemen of medisch/fysieke problemen. Daarnaast kan zij docenten informeren over hoe om te gaan met deze leerlingen. 

Het Zorg- en adviesteam (ZAT)

Deze commissie bestaat uit de jeugdarts, leerplichtambtenaar, orthopedagoge, een medewerker van Sinaï Ambulant, de ouder- en kindadviseur en eventueel een afdelingsleider van onze school. Het ZAT staat onder leiding van de zorgcoördinator,  mevrouw Ted Janssen. Ouders kunnen de zorgcoördinator verzoeken hun kind in te brengen in het ZAT. Het kan ook gebeuren dat de mentor dit vraagt. Dit laatste uiteraard pas na toestemming van de ouders.

Ouder- en Kindteam 

Op alle Amsterdamse scholen in het voortgezet onderwijs werken vaste ouder- en kindadviseurs, jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen vanuit het Ouder- en Kindteam. De jeugdgezondheidszorg wordt voortaan vanuit de Ouder- en Kindteams geboden. Aanspreekpunt op onze school is ouder- en kindadviseur Lietje Boswijk. Leerlingen en ouder(s) kunnen samen of afzonderlijk bij haar terecht met kleine en grote vragen of zorgen. Bijvoorbeeld over het omgaan met leeftijdsgenoten, niet lekker in je vel zitten, of conflicten thuis . Maar ook voor het vinden van een leuke activiteit na school. Het Ouder- en Kindteam is er om ouders, kinderen en jongeren goed en snel te helpen.

Wat doet een ouder- en kindadviseur?

Een ouder- en kinderadviseur kijkt samen met de leerling en/of ouder(s) wat er nodig is. Soms is een gesprek voldoende, soms is het nodig om samen een plan te maken. Lietje Boswijk kan leerling en ouder(s) helpen met tips, gesprekken of een training. Als het nodig is, kan zij ook anderen in het gezin ondersteuning bieden.

De ouder- en kindadviseur maakt deel uit van een Ouder- en Kindteam. Daarin werken ouder- en kindadviseurs vanuit verschillende organisaties, met allemaal hun eigen expertise. Hierdoor is er in het team veel kennis en ervaring beschikbaar. In het team zitten ook een jeugdarts en jeugdpsycholoog die mee kunnen meedenken of ingeschakeld kunnen worden voor een korte behandeling.

 

Spreekuur op school

Om goed bereikbaar te zijn, houdt de ouder- en kinderadviseur spreekuur op school. Zij is onafhankelijk van school en gaat vertrouwelijk om met informatie. Als leerling en ouder(s) het goed vinden, werkt zij wel samen met school. Zo worden onderwijsondersteuning en zorg goed op elkaar afgestemd.

Gezondheidsonderzoek

Vanuit de jeugdgezondheidszorg wordt de gezondheid van leerlingen in de tweede en vierde klas onderzocht. De jeugdarts biedt begeleiding bij verzuim door ziekte. Meisjes worden in het jaar dat zij 13 worden, opgeroepen voor de HPV-vaccinatie.

Contact

Heeft u een vraag of wilt u kennismaken? U kunt Lietje Boswijk bereiken via 06-435 436 21, of l.boswijk@oktamsterdam.nl.

Jeugdarts: Els Goorhuis, 06-12978640, egoorhuis@ggd.amsterdam.nl

Jeugdverpleegkundige: Anne Ouladsiali, 06-22837014, aouladsiali@ggd.amsterdam.nl

Meer informatie:  www.oktamsterdam.nl.

Sinai Centrum 

Mevrouw Liesbeth van der Leeuw is relatie- en gezinstherapeut van het Sinai Centrum. Een van haar taken is dat zij deelneemt aan het zorgoverleg van Maimonides (en ook van de andere Joodse scholen).Vanuit haar dagelijkse therapeutische werk en deskundigheid met kinderen en ouders kijkt ze weleens op een andere manier naar problemen die leerlingen tijdens het schoolse leven tegenkomen.

Samen met de andere deelnemers van het ZAT probeert ze bij te dragen om in een vroegtijdig stadium kinderen/jongeren en hun ouders op het juiste spoor te zetten; welk hulpaanbod het beste bij de gepresenteerde problematiek hoort. Met als doel natuurlijk dat kinderen/jongeren zo goed mogelijk hun middelbare schooltijd doorlopen; een tijd met vele nieuwe situaties en uitdagingen die voor de een rustiger en voor de ander heftiger verloopt.

Leerplichtambtenaar

Dhr. Yakubi is leerplichtambtenaar bij Bureau Leerplicht van de gemeente Amsterdam. Hij houdt toezicht op de naleving van de Leerplichtwet en neemt in het kader van preventie van schoolverzuim en voorkomen van voortijdig schoolverlaten deel aan het zorgoverleg. Als het kan is zijn insteek zorg; zorg om de leerling en zijn of haar schoolloopbaan en persoonlijke ontwikkeling. Als het moet treedt hij sanctionerend op tegen ongeoorloofd verzuim, bijvoorbeeld bij luxe verzuim waar geen toestemming voor is gegeven.

Hij zal gesprekken/verhoren voeren met leerlingen en ouders als leerlingen veelvuldig te laat komen, (ongeoorloofd) verzuimd hebben, zich niet aan de schoolregels omtrent absentie houden, geschorst zijn, of dreigen uit te vallen op school. 

Daarnaast behandeld hij de aanvragen extra (vakantie) verlof van meer dan 10 schooldagen per schooljaar, eventuele aanvragen voor vrijstellingen, en andere zaken die in de Leerplichtwet en in aanpalende wet- en regelgeving zijn verankerd. 

Tot slot is het niet onbelangrijk te vermelden dat de leerplichtambtenaar samen met de leerplichtconsulenten ook toeziet op het interne verzuimbeleid van de school.

Leerplichtambtenaren hebben ook een taak in het geven van advies en voorlichting omtrent de leerplichtwet en dreigend voortijdig schoolverlaten.

Informatie over leerplicht kunt u bijvoorbeeld vinden op de website van Bureau Leerplicht Plus van de gemeente Amsterdam: http://www.amsterdam.nl/blp 

U kunt de heer Yakubi bereiken via: 

Leerplichtambtenaar cluster Zuid, Bureau Leerplicht, Onderwijs en Jeugd, Gemeente Amsterdam

T.    020 2524651          M.  06 83624576    E.  Y.Yakubi@amsterdam.nl

Aanwezig: Maandag t/m Vrijdag.