Doelstellingen

Het Maimonides streeft ernaar de leerlingen binnen elk schooltype goed onderwijs te bieden, ze tot studie te motiveren en ze daarbij hulp aan te bieden in de vorm van gerichte begeleiding voor zover die nodig en mogelijk is.
De school streeft ernaar alle leerlingen zonder vertraging een diploma te laten behalen. Indien er specifieke belemmeringen zijn of individuele keuzes gemaakt moeten worden, krijgt een leerling individuele begeleiding.
Het Maimonides beoogt de leerlingen die ontwikkeling, kennis, inzichten en vaardigheden bij te brengen die overeenkomen met hun begaafdheden en bijdragen aan een harmonische ontwikkeling van hun persoonlijkheid. De school rekent het tot zijn taak leerlingen op een zorgvuldige wijze te begeleiden bij hun keuzes t.a.v. de schoolloopbaan en de vervolgstudie.

Het Maimonides wil een kwaliteitsschool zijn die er naar streeft kwalitatief hoogstaand onderwijs te verzorgen. Het hoofddoel van het onderwijs op het Maimonides is het toerusten van jonge mensen om optimaal te kunnen deelnemen aan de joodse en niet-joodse samenleving en met grote kans op goede resultaten kunnen deelnemen aan het (Joodse) vervolgonderwijs en het beroepenveld waartoe het diploma hen toegang verleent. Daarbij gaat het concreet om sociale en maatschappelijke vaardigheden, om persoonlijkheidsvorming en om het leren verwerven en gebruiken van kennis. Het onderwijs is erop gericht jonge mensen in staat te stellen zelf keuzes te maken en zelfstandig hun weg in de maatschappij te vinden.
Verder vindt de school het belangrijk een bijdrage te leveren aan de algemene vorming van de leerlingen.

Het Maimonides wil een zorgzame en veilige school zijn. Dit betekent in de praktijk dat er wordt opgetreden tegen onaangepast gedrag, discriminatie, intimidatie etc. Het begrip "normen en waarden" heeft in onze school vorm en inhoud.

Het uitvallen van lessen wordt zoveel mogelijk tegengegaan. Daarnaast zijn regels en afspraken vastgelegd in het leerlingenstatuut en is er een klachtenregeling.

Het onderwijs in de joodse vakken maakt een onlosmakelijk deel uit van het totale onderwijsaanbod.
Het is het belangrijkste instrument om de eigen identiteit in de maatschappij te behouden en te versterken, alsook om aansluiting in
internationaal joods verband te vereenvoudigen.

Het programma van het joodse onderwijs, dat gestoeld is op Tora en traditie, is op een dusdanige manier opgezet dat tal van onderwerpen behandeld worden. Zo worden de leerlingen de traditionele waarden van het jodendom, de Hebreeuwse taal (modern en klassiek) en de joodse wetenschap bijgebracht.

Het Maimonides wil dus een 'lerende' school zijn, die de leerlingen voorbereidt op het examen, maar hen ook leert om te leren. Dat laatste is van een niet te onderschatten belang, omdat vervolgopleidingen veronderstellen dat leerlingen zelfstandig kunnen studeren. Daarnaast leven we in een tijd waarin van mensen wordt verwacht dat zij hun hele leven blijven leren. De 'lerende' school houdt in dat de leerlingen langzaam maar zeker zelf verantwoordelijk worden voor hun eigen leerproces.