Identiteit

De school stelt zich tot doel actief bij te dragen aan de versterking van de joodse identiteit en het overdragen van kennis van het jodendom op basis van Tora en traditie. Hiertoe worden de volgende activiteiten uitgevoerd:  

  • Alle leerlingen zijn verplicht twee ingeroosterde lessen klassiek  hebreeuws (jahadoet) te  volgen. Aangezien de voorkennis bij de  leerlingen zeer verschillend is, worden de lessen op twee of drie niveaus  gegeven door twee of drie verschillende docenten. Het ministerie van OC  & W heeft ons de mogelijkheid geboden ook in dit vak een formeel erkend eindexamen op mavo-, havo- en vwo-niveau af te nemen. 
  • De leerlingen zijn verplicht tot aan het eindexamenjaar drie ingeroosterde lesuren modern hebreeuws (Iwriet) te volgen. Ook in dit vak kan een door  het ministerie erkend examen worden afgelegd. Teneinde iedere leerling  op zijn/haar niveau te kunnen bedienen, bieden wij ook hier verschillende  niveaus aan.
  • Bij het vak geschiedenis wordt in de klassen 2 en 3hv speciaal aandacht  besteed aan de joodse geschiedenis.
  • De leerlingen van de klassen 3m, 4 en 5 volgen de workshop “Jewish  History in a Flash”, waarin de geschiedenis tijdlijn van de Joodse  bevolking wordt behandeld. 
  • Geregeld wordt Nederland bezocht door Israëlische  hoogwaardigheidsbekleders. Deze brengen vaak een bezoek aan onze  school en verzorgen dan lezingen over een interessant en/of actueel  onderwerp.
  • Binnen en buiten lesverband wordt extra aandacht besteed aan de joodse  feestdagen. Zo  wordt speciaal aandacht geschonken aan Rosj  Hasjana/Jom Kippoer, Jom Hazikaron,  Jom Ha’atsmaoet en Jom Jeroesjalajiem. Daarnaast worden  op  Chanoeka en Poeriem activiteiten georganiseerd die overeenkomen met de  inhoud  en de sfeer van die feestdagen.
  • De school streeft er naar om een aantal keren per week een sjoel (synagoge)dienst  plaats te laten vinden voordat de lessen beginnen. De  leerlingen zijn niet verplicht deze dienst bij te wonen, maar ieders  aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld. In samenwerking met de  jeugdvereniging Bné Akiwa worden speciale sjoeldiensten gehouden op: - Poeriem; - Jom Ha'atsmaoet (Onafhankelijkheidsdag); - Jom Jeroesjalajiem (dag van Jeruzalem).