Visie en Missie, de doelstelling. 
Het bestuur van de Stichting Joodse Scholengemeenschap JBO heeft de volgende visie uitgesproken: Het JBO stelt zich tot doel de hoogst mogelijk kwaliteit joods en profaan onderwijs aan te bieden ten behoeve van joden in Nederland. De Halacha, de religieuze en culturele traditie en de historische banden van het Jodendom bepalen daarbij het kader van handelen in onze huidige maatschappij. Het JBO wil de basis leggen voor een nieuwe generatie trotse, zelfbewuste joden die in joods en maatschappelijk opzicht een waardevolle bijdrage aan de samenleving leveren. 

De doelstellingen van Rosj Pina staan uitgebreid beschreven in het schoolplan van de school. Accenten hierbij zijn het verantwoordelijk zijn voor je eigen handelen en het bevorderen van een zo groot mogelijke zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Het kind, en met name het vertrouwen in zijn of haar ontwikkelingsmogelijkheden, staan centraal. Iedere leerkracht benadert het kind zo, dat er hieraan recht wordt gedaan. 
Wat wij met het Maimonides willen bereiken is terug te vinden in hoofdstuk 1 van het schoolplan. Het Maimonides biedt de leerlingen binnen elk schooltype (mavo, havo en vwo) goed onderwijs, dit geldt zowel voor het profane onderwijs als het onderwijs gerelateerd aan de identiteit van de school. Wij staan klaar met individuele begeleiding als er specifieke belemmeringen zijn of individuele keuzes gemaakt moeten worden. Het Maimonides wil een kwaliteitsschool zijn die er naar streeft modern en kwalitatief hoogstaand onderwijs te verzorgen. Het hoofddoel van het onderwijs op het Maimonides is het toerusten van jonge mensen om optimaal te kunnen deelnemen aan de joodse en niet-joodse samenleving en met grote kans op goede resultaten kunnen deelnemen aan het (joodse) vervolgonderwijs en het beroepenveld waartoe het diploma hen toegang verleent. Daarbij gaat het concreet om sociale en maatschappelijke vaardigheden, om persoonlijkheidsvorming en om het leren verwerven en gebruiken van kennis.

Kernactiviteiten en organisatiedoelen. 
Taakopvatting. 
De Stichting Joodse Scholengemeenschap JBO beoogt vorm en inhoud te geven aan de joodse identiteit, zodat de leerlingen als bewuste joden hun weg zullen vinden. Dit vanuit religieus, cultureel en sociaal perspectief. Het geven van vorm en inhoud aan de joodse identiteit gebeurt op een positieve wijze. Een positief gericht vormingsproces tot bewustwording van de joodse identiteit betekent dat joodse kinderen de inhoud, de waarden en de beleving van de joodse traditie leren kennen en zich eigen maken. En dat zij zich daarmee kunnen en willen identificeren als joden in de samenleving 
De ouders/verzorgers zijn van oudsher sterk bij het onderwijs betrokken. 
Vanuit haar grondslag biedt de school structuur en draagt zij waarden uit waar regels en normen aan worden gekoppeld. 
Onderwijskundig en opvoedkundig is veiligheid een basisbehoefte.  De scholen hebben ieder een enthousiast team dat gezamenlijk werkt aan de voortdurende zorg  voor de kinderen.

Hierbij de link naar het STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2018-2022