Het doel van de Stichting Joodse Scholengemeenschap J.B.O. staat als volgt in de statuten omschreven: 
De stichting heeft tot doel de oprichting en de instandhouding van één of meer scholen
voor basis- en voorgezet onderwijs voor een brede groep van Halachisch Joodse
kinderen volgens de richtlijnen van de Halacha, het verschaffen van joods onderwijs en
onderwijs in joodse identiteit volgens de Halacha, alsmede al hetgeen met het
vorenstaande verband houdt en daartoe bevorderlijk kan zijn, waaronder ook begrepen
de overdracht van kennis over tradities en gebruiken behorende bij de beleving van het
jodendom. 
De wijze waarop het bestuur streeft naar de verwezenlijking van deze doelstellingen is deels vastgelegd in een "Beleidsplan". 
Kijk hier voor de volledige statuten 
(AFSCHRIFT akte van statutenwijziging Stichting Joodse Scholengemeenschap J.B.O..PDF)